Jitdee Gallery

Jitdee Album
   2015-03-18-แถลงข่าวความสุข :
 
   2015-03-11-พื้นที่เยาวชน@Centra :
 
   2015-03-09-เพศศึกษาเพื่อเยาวชน7 :
 
   2015-03-05-แรงงานนอกระบบ :
 
   2015-02-11_อบรมSatir+การเปลี่ยนพฤติกรรม :
 
   2015-01-17-คนไทยขอมือหน่อย2 :
 
   2014-11-24-Public Mental Health :
 
   2014-10-29-ปรับพฤติกรรม :
 
   2014-08-05-แรงงานนอกระบบ :
 
   2014-07-22-คืนความสุขให้คนในชาติ สนามหลวง :
 
   2014-07-28-ประชุมคลินิกจิตสังคม :
 
   2014-07-22-ชี้แจงความเข้มแข็งทางใจฉบับภาษามือ :
 
   2013-11-26-อบรมปรับพฤติกรรมสุขภาพครั้งที่2 :
 
   2013-11-12-เวทีการเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน :
 
   2013-11-01-สัปดาห์สุขภาพจิต centalworld :
 
   2013-09-21-เปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมฯ :
 
   2013-08-15-ปรับพฤติกรรมสุขภาพ :
 
   IUHPE :
   2013-05-28-bitec :
 
   2013-06-21-trang :
 
   2013-06-14-ubon :
 
   2013-03-18-แถลงข่าววันความสุขสากล :
 
   2013-03-20-การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพจิตรายจังหวัด :
 
   2012-12-31-สวดมนต์ข้ามปี :
 
   2012-07-19-สรุปถอดบทเรียนพระสงฆ์กับพัฒนาฯ วัดสวนดอก :
 
   2012-07-11-สร้างสุขระดับอำเภอ รามาการ์เดนส์ :
 
   2012-06-15-การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯสำหรับเด็กวัยเรียน โรงแรมตรัง :
 
   2012-03-13-สุขภาพจิตดีสมวัย-ห่างไกลความเครียด :
 
   2012-02-09-parenting programe :
 
   2012-01-31-รัฐมนตรีช่วยฯตรวจเยี่ยมกรมฯ :
 
   2012-01-27-ประชุมเครือข่ายพระสงฆ์ วัดเจดีย์แม่ครัว :
 
   2012-01-19-ความสุขคนไทย นครปฐม :
 
   2010-10-26-อบรมพื้นฐาน satir model :
 
   2011-08-16-ประชุมสัมนายกร่าง :
 
   2011-09-21-ความสุขคนไทย มิราเคล :
 
   2011-12-22-แถลงข่าว สถานีสร้างสุข :
 
   2011-12-07-ฟื้นฟูน้ำท่วม ไอทีสแควร์ :
 
   2011-08-30-สุขภาพจิตดีสมวัย-ห่างไกลความเครียด :