Jitdee Gallery

Jitdee Album
   2013-09-21-เปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมฯ : 25 photos / 0 subfolders
 
   2015-02-11_อบรมSatir+การเปลี่ยนพฤติกรรม : 35 photos / 0 subfolders
 
   IUHPE : 108 photos / 5 subfolders
   2015-03-11-พื้นที่เยาวชน@Centra : 26 photos / 0 subfolders
 
   2013-11-12-เวทีการเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน : 10 photos / 0 subfolders
 
   2013-05-28-bitec : 77 photos / 0 subfolders
 
   2012-07-19-สรุปถอดบทเรียนพระสงฆ์กับพัฒนาฯ วัดสวนดอก : 15 photos / 0 subfolders
 
   2012-07-11-สร้างสุขระดับอำเภอ รามาการ์เดนส์ : 80 photos / 0 subfolders
 
   2013-03-20-การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพจิตรายจังหวัด : 6 photos / 0 subfolders
 
   2012-01-19-ความสุขคนไทย นครปฐม : 135 photos / 0 subfolders
 
   2011-12-22-แถลงข่าว สถานีสร้างสุข : 48 photos / 0 subfolders
 
   2015-03-18-แถลงข่าวความสุข : 27 photos / 0 subfolders
 
   2014-11-24-Public Mental Health : 147 photos / 0 subfolders
 
   2010-10-26-อบรมพื้นฐาน satir model : 74 photos / 0 subfolders
 
   2012-01-31-รัฐมนตรีช่วยฯตรวจเยี่ยมกรมฯ : 5 photos / 0 subfolders
 
   2012-12-31-สวดมนต์ข้ามปี : 55 photos / 0 subfolders
 
   2013-06-14-ubon : 20 photos / 0 subfolders
 
   2012-01-27-ประชุมเครือข่ายพระสงฆ์ วัดเจดีย์แม่ครัว : 25 photos / 0 subfolders
 
   2014-10-29-ปรับพฤติกรรม : 19 photos / 0 subfolders
 
   2011-08-16-ประชุมสัมนายกร่าง : 24 photos / 0 subfolders
 
   2013-06-21-trang : 92 photos / 0 subfolders
 
   2014-07-22-คืนความสุขให้คนในชาติ สนามหลวง : 17 photos / 0 subfolders
 
   2014-07-22-ชี้แจงความเข้มแข็งทางใจฉบับภาษามือ : 14 photos / 0 subfolders
 
   2015-03-09-เพศศึกษาเพื่อเยาวชน7 : 18 photos / 0 subfolders
 
   2011-09-21-ความสุขคนไทย มิราเคล : 74 photos / 0 subfolders
 
   2011-08-30-สุขภาพจิตดีสมวัย-ห่างไกลความเครียด : 54 photos / 0 subfolders
 
   2013-11-01-สัปดาห์สุขภาพจิต centalworld : 57 photos / 0 subfolders
 
   2012-06-15-การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯสำหรับเด็กวัยเรียน โรงแรมตรัง : 112 photos / 0 subfolders
 
   2015-03-05-แรงงานนอกระบบ : 17 photos / 0 subfolders
 
   2012-03-13-สุขภาพจิตดีสมวัย-ห่างไกลความเครียด : 35 photos / 0 subfolders
 
   2014-08-05-แรงงานนอกระบบ : 22 photos / 0 subfolders
 
   2012-02-09-parenting programe : 27 photos / 0 subfolders
 
   2011-12-07-ฟื้นฟูน้ำท่วม ไอทีสแควร์ : 35 photos / 0 subfolders
 
   2015-01-17-คนไทยขอมือหน่อย2 : 22 photos / 0 subfolders
 
   2014-07-28-ประชุมคลินิกจิตสังคม : 17 photos / 0 subfolders
 
   2013-08-15-ปรับพฤติกรรมสุขภาพ : 16 photos / 0 subfolders
 
   2013-11-26-อบรมปรับพฤติกรรมสุขภาพครั้งที่2 : 45 photos / 0 subfolders
 
   2013-03-18-แถลงข่าววันความสุขสากล : 26 photos / 0 subfolders