[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

ความสุขคนไทย สร้างได้ในชุมชน ห้องMR๒๒๔ ไบเทคบางนา

อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 admin Category1, Category2 เข้าชม : 2239

Share
 “สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่”  
ห้อง MR ๒๒๔ “กินอยู่ให้เป็น เย็นใจ ในสังคมความเสี่ยง”
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. หัวข้อย่อย “ความสุขคนไทย สร้างได้ในชุมชน”
 
 
ช่วงแรก:         การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
         “ข้อมูลความสุขคนไทยระดับจังหวัด ปี พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕”  และ “ปัจจัยความสุขคนไทย”
         วิทยากร: นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล 
               นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต 
               และผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต (สสส.)
         ดำเนินรายการโดย: นางจุฬารัตน์  ทองดอนเอ
 
ช่วงสอง-สาม:
          การแบ่งปัน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้  “เครื่องมือสร้างสุข”
         และเติมความสุขด้วย “การปรับพฤติกรรมสุขภาพ”
          สรุปแนวทางการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
           และการหนุนปฏิบัติการ/นโยบาย “ชุมชนสร้างสุข”
 
วิทยากร: 
๑.นางกุนตี โตโพธิ์ไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
๒. ดร.ภาษิต   ชนะบุญ  รองปลัดเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม
เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม  อ.บางเลน  จ.นครปฐม
๓. นางจุฬารัตน์  ทองดอนเอ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเลน อ.บางเลน  จ.นครปฐม
 
ดำเนินรายการโดย: นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล


 

More Comment