[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

โครงการการพัฒนาคุณภาพการสื่อสาร จากผู้ปกครองสู่บุตรหลานวัยรุ่น

2010-09-01 15:43:50 admin คู่มือเทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น, Category2 8652 view

คุณรู้จัก"โลกภายใน"ของคุณมากแค่ไหน
"ความต้องการที่แท้จริง" ของคุณคืออะไร

"เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น"
สื่อวีดิทัศน์สำหรับผู้ปกครองให้เข้าใจวัยโจ๋มากขึ้น
 
คำเตือน!!

โลกภายในของคุณจะกระจ่างชัดขึ้น
ด้วย"กระบวนกร" ผู้ช่วยให้คุณท่อง"โลกภายใน" ทั้งของคุณและเจ้าตัวแสบที่รัก

สื่อทั้งหมดของโครงการนี้ มีทั่งหมด 12
     1 .  คู่มือเทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น
     2 .  เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น ตอน1 1/3
     3 .  เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น ตอน1 2/3
     4 .  เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น ตอน1 3/3
     5 .  เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น ตอน2 1/3
     6 .  เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น ตอน2 2/3
     7 .  เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น ตอน3 1/3
     8 .  เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น ตอน3 2/3
     9 .  เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น ตอน3 3/3
     10 .  เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น ตอน4 1/2
     11 .  เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น ตอน4 2/2
     12 .  เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น ตอน5 1/2
     13 .  เทคนิคการคุยกับลูกวัยรุ่น ตอน5 2/2
 


        แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจสื่อการเรียนรู้และนำสื่อการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านได้รับประโยชน์และเรียนรู้อย่างเต็มที่ และเตรียมพบกับสื่อการเรียนรู้/คู่มือ ฉบับใหม่ ผลิตใหม่ เรื่องใหม่ ต่อไป ภายในปี พ.ศ. 2554-2555

More Comment