[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

ดูแลใจคนว่างงาน

0000-00-00 00:00:00 admin ดูแลใจคนว่างงาน, Category2 6542 view

ชื่อสื่อ
ดูแลใจคนว่างงาน
รายละเอียด
  งานเป็นแหล่งรายได้ของคนเรา และยังเปิดโอกาสให้เราได้ใช้ศักยภาพ เพื่อสร้างความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ
นอกจากนี้ งานยังมอบสังคมและเพื่อนฝูง และความมั่นคงในการดำรงชีวิต
โดย webmaster
 
กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างก่อนทำการดาวน์โหลด
Email :
Use For :
 


        แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจสื่อการเรียนรู้และนำสื่อการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านได้รับประโยชน์และเรียนรู้อย่างเต็มที่ และเตรียมพบกับสื่อการเรียนรู้/คู่มือ ฉบับใหม่ ผลิตใหม่ เรื่องใหม่ ต่อไป ภายในปี พ.ศ. 2554-2555

More Comment