[x]ปิดหน้าต่าง
Start by rankha.com & Powered by ## แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต phase 2 ##

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

ดูแลผู้สูงอายุหลังน้ำลด

0000-00-00 00:00:00 admin ดูแลผู้สูงอายุหลังน้ำลด, Category2 6624 view

ชื่อสื่อ
ดูแลผู้สูงอายุหลังน้ำลด
รายละเอียด
  ช่วงน้ำขึ้นและน้ำท่วมขัง เราได้ยินเสมอว่า ผู้สูงอายุไม่ยอมออกจากบ้าน ทำให้ลูกหลานลำบากใจ
บางครอบครัวถึงกับทะเลาะกัน ทั้งที่ต่างฝ่ายต่างรักและห่วงใยกัน เมื่อน้ำลด การดูแลผู้สูงอายุยังคงมีแง่มุมที่น่ารู้
เพื่อช่วยให้ทุกคนในบ้านมีความสุขกายสบายใจ
โดย webmaster
 
กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างก่อนทำการดาวน์โหลด
Email :
Use For :
 


        แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจสื่อการเรียนรู้และนำสื่อการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านได้รับประโยชน์และเรียนรู้อย่างเต็มที่ และเตรียมพบกับสื่อการเรียนรู้/คู่มือ ฉบับใหม่ ผลิตใหม่ เรื่องใหม่ ต่อไป ภายในปี พ.ศ. 2554-2555

More Comment